سئوالات و دانستنی های مرتبط با بیماری های پوست و مو و ناخن:

 

 1. باعلائم هشداردهنده سرطانهاوبدخیمی های پوست آشنا شویم.
   
 2. بیماریهای متداول پوست ومو و ناخن درکودکان چیست؟(عوامل – علائم - درمان)
   
 3. آفت های دهانی (Aphtous Stomatitis)چیست؟درمانهای متداول  آن کدامند؟    
   
 4. آبله مرغان(Chicken pox)چیست؟درمانهای متداول کدامند؟                                                                                                                                                بیماری های پوست و مو و ناخن                                                                                                                
 5. زخم بسترBed sore))چیست؟ (پیشگیری-درمان)      
                                                                                                  
 6.  زگیل (Wart)چیست؟(انواع – پیشگیری - درمان)
   
 7. زونا (Herpes zoster)چیست؟(انواع - علل- درمان)
   
 8. سرخجه چیست؟
   
 9. پارونیشیا چیست؟((Paronychia
   
 10. بفاریت چیست؟
   
 11. گال( Scabies)چیست؟
   
 12. باانواع قارچهای پوستی آشنا شویم.
   
 13. باانواع شپش های پوستی آشنا شویم.
   
 14. انواع لکه های ناخن وعلل ایجاد آن چیست؟
   
 15. انواع بیماریهای ناخن کدامند؟
   
 16. با انواع عفونتهای میکروبی پوست آشنا شویم.
   
 17. پمفیگوس( Pemphigus)چیست؟
   
 18. با انواع بیماریهای مو آشنا شویم.