سئوالات و دانستنی های مرتبط با پوست و بیماری های پوستی:

 

 1. با آناتومی پوست آشنا شویم.
   
 2. روشهای پیشگیری ازپیری پوست کدامند؟
   
 3. باانواع آکنه وجوشهای پوستی ودرمانهای متداول آن آشنا شویم؟                                                 بیماری های پوستی
   
 4. باانواع لکهای پوستی آشنا شویم؟
   
 5. با انواع خالهای پوستی آشنا شویم.
   
 6. کک ومک Freckle چیست؟ودرمانهای رایج آن کدامند؟
   
 7. کهیرUrticaria چیست؟(انواع -درمانهای متداول)
   
 8. سلولیت Cellulitisچیست؟
   
 9. آفتاب سوختگی چیست؟(آشنایی با انواع سوختگی هاودرمانهای متداول وپیشگیری)
   
 10. تعریق شدید جنرالیزه ولوکالیزه چیست؟ Hyperhydrosis(انواع ودرمانهای متداول)
   
 11. درماتیست چیست ؟انواع آن کدامست؟
   
 12. ترک ها ناشی ازبارداری وچاقی چیست؟(انواع -درمانهای متداول)
   
 13. فرآیندبرنزه شدن چیست؟
   
 14. خارش pruritus) )چیست؟
   
 15. درمانهای رایج خارش کدامند؟
   
 16. راشهای پوستی وانواع آن کدامند؟
   
 17. با نحوه درمان وانواع گزشهای حشرات  Sting Bite)) آشناشویم .
   
 18. تاَثیرمصرف سیگار بر پوست ومو چیست؟
   
 19. تاَثیرمصرف الکل برپوست ومو چیست؟
   
 20. انواع آلرژی های پوستی کدامند؟