مرکزتخصصی پوست و پیوند مو وتناسب اندام نوین درسال1392با کسب مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی توسط دکترامیر رضا جعفری نیا- دکتر فوژان فرهنگی پس از تجارب 12 ساله مدیریت و راه اندازی مراکزتخصصی پزشکی تأسیس گردید.

این مرکز بعنوان 
سومین مؤسسه ازمؤسسات درمانی نوین بابهره گیری ازاساتید بنام وبرجسته حوزه پوست و زیبائی- پیوندمو- جراحی های پلاستیک وتناسب اندام در4 دپارتمان ودرفضائی درحدود350مترمربع وبا بهره گیری از4 اتاق
عمل وتجهیزات پیشرفته درمجتمع تخصصی نوین که درفضایی درحدود یک هزار مترمربع و در ساختمانی 6طبقه در قلب شهرتهران ودرکنارمجتمع بزرگ پارس واقع گردیده است، تأسیس شده است.

مؤسسین-پزشکان و کارکنان این مرکز عنوان بخشی از اعضاء خانواده نوین امیدوارند باعنایت الهی و تلاش بی وقفه بتوانندرسالت خود را به نحو مطلوب به انجام برسانند.

                           

 

                                پروانه بهره برداری 

 

 

                                                          پروانه مسئول فنی