1- دکتر امیررضا جعفری نیا :                                                                                                                   

                                                                                            

مؤسس ورئیس هیئت مدیره ومدیرعامل مراکز پزشکی چند تخصصی نوین 
 

 

 


 

2- دکتر فوژان فرهنگی :                                                                                                          

 

مؤسس ومدیرعامل