1- دکتر امیررضا جعفری نیا :                                                                                                                   

                                                                                            

مؤسس و رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل مراکز پزشکی چند تخصصی نوین 
 

 

 


 

2- دکتر فوژان فرهنگی :                                                                                                          

 

مؤسس و مدیرعامل 
 

 


 

3- دکترنرجس امینی :                                                                                                             

                   

 بیماری های پوست و مو و زیبائی                                                                                                           

 

 

 


 

4 - دکتر حسین رحیمی :                                                                                                                                                                                                           

متخصص پیوند مو ومدرس انجمن جراحان 
 

 

 


 

5-دکتر عباس زمانیان :

مسئول فنی-متخصص پوست و مو ولیزر                                               

 

 

 

 


 

6 - دکتر غفارپور:                                                                                                                                                                                                      

 

متخصص پوست و مو ولیزر