آیا درمان دارویی موَثری برای جلوگیری ازریزش مو وجود دارد؟

 

دردرمان دارویی حتماَ باید به سن شروع ریزش،میزان ریزش، سابقه فامیلی ،داروهای استفاده شده وموفقیتهای درمانهای قبلی توجه داشت.

مانیوکسیدین وفیناستراید تنها داروهایی هستند که ازنظر FDA برای درمان ریزش موبا الگوی مردانه قابل قبول اند. 

مانیوکسیدین بصورت محلولهای2  % و5  % درداروخانه ها موجود است .فیناسترایدنیز داروی خوراکی بوده ولی می توان به فرم محلول ساختنی همراه با بانیوکسیدین نیز ازآن استفاده نمود.

غیرازاین درمان دارویی استفاده ازروشهای PRP ومزوتراپی نیز درافزایش قطرموهای موجودوجلوگیری ازریزش مواثرات بسیارمثبتی دارند.